سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و تولید ملی

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

حسن هژبری نژاد – کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی

چکیده:

این مقاله ویژگیهای کارافرینان شهرستان شوش ازنظر جامعه شناختی را شرح میدهد علاوه برآن عوامل تاثیر گذار بروی جنبه هیا خاص کارافرینی نیز مورد بررسی قرارمیگیرد هدف تعیین فاکتورها و عواملی است که برروی کارافرینی درهنگام فعالت تاثیر می گذارد می باشد یعنی ارزیابی عواملی را پیگیری می کند که برروی اهمیت مربوط به جنبه های جامعه شناختی کارافرینان ازقبیل بعد فردی خانوادگی و جامعه تاثیر میگذارند به دلیل انتخاب روش توصیفی کاربردی و به سبب شرایط این تحقیق ازازمونهای انالیز رگرسیون چندگانه برای پاسخگویی به فرضیه های این تحقیق و ازنرم افزار SPSS برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شد دراین تحقیق حجم نمونه با استفاده ازرابطه کوکران محاسبه و تعداد نمونه براساس این رابطه تعیین شد دراین تحقیق یافته شد که حدود ۴۵درصد پاسخگویان دارای تحصیلات دانشگاهی و بیش از۶۰درصد پاسخگویان دردورا کودکی برای اداره معیشت خود ناگزیر به کاربوده اند.