سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی شهرهای مرزی و امنیت، چالشها و رهیافتها

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

غریب فاضل نیا – استادیار دانشگاه زابل
فاطمه پودینه دادی نژاد – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا

چکیده:

امروزه یکی از شاخص های اصلی دربرقراری ارتباط بین کشورهای همسایه و نیز امرار معاش مردم مرزنشین مبادلات تجاری و اقتصادی مرزی است و از این طریق مردم ساکن درنواحی مرزی کشورها میتوانند درکنار هم و باهم ازفرصت ها و منابع مشترک استفاده نمایند که این امر می تواند منجر به استمرار و پایداری دوستی و تفاهم طرفین امنیت و رونق اقتصادی و توسعه ایجاد فرصت های شغلی شکل گیری یک نوع مزیت نسبی درمناطق مرزی می گردد بازارچه های مرزی به دلیل تماس با محیط ها یمتنوع بیرونی از ویژگیهای خاصی برخوردارند وجود مبادلات و پیوندهای فضایی دردوسوی مرز و اسیب پذیری و تهدیدات مختلف اهمیت ویژه ای را درفرایند برنامه ریزی توسعه و آمایش سرزمین به مناطق مرزی داده است که درصورت غفلت از آنها به طور جد شاهد چالشهای عمده ای درمناطق مرزی خواهیم بود روش تحقیق دراین پژوهش توصیفی تحلیلی بوده که ازطریق مطالعات کتابخانه ای و میدانی اطلاعات جمع آوری شده و با استفاده از مدل Swot به بررسی نقاط ضعف و قوت بازارچه مرزی میلک که درنقطه صفرمرزی ایران و افغانستان قرار دارد پرداخته شده است ودرنهایت راهکارهای مناسبی برای توسعه و ارتقای بازارچه های مرزی داده شده است.