سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

محمدرضا کهنسال – دانشیار و مدیر گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
هادی رفیعی دارانی – دانشجوی دوره دکتری دانشگاه فردوسی و عضو هیات علمی گروه اقتصاد شهری جها

چکیده:

هدف اصلی این مطالعه بررسی ارزیابی بازارهای میوه و ارزاق شهرداری مشهد درخصوص انواع خدمات ارایه شده از نگاه خانوارها میباشد امار و اطلاعات مورد نیاز از خانواردهای مراجعه کننده به ۶ بازا رمیوه و ارزاق شهرداری مشهد درسال ۸۹ بدست آمد برای تجزیه و تحلیل اطلاعات علاوه براستفاده از شاخصها و اماره های مختلف از برنامه ریزی چندمعیاری MCDM) درچارچوب ۱۳ شاخص اقتصادی و غیراقتصادی استفاده شد نتایج نشان داد که درمجموع شاخص رضایت خانوارها از بازارها که به عنوان شاخص ارزیابی بازارها درنظر گرفته شد نسبتا بالا بوده و شاخص محاسباتی درمورد معیارهای مختلف درخصوص بازارهای میوه ۷۹٫۰۳ از ۱۰۰ و درمورد بازارهای ارزاق ۷۳٫۹ بدست آمد که نسبتا بالا می باشد از دیگر نتایج حائز اهمیت این مطالعه آن است که اصلی ترین دلایل عدم مراجعه و یا مراجعه کم خانوارها به بازار های شهرداری برای تامین میوه و تره بار و ارزاق دسترسی پایین به چنین بازارهایی استدرانتها پیشنهاداتی درجهت توسعه بهینه بازارهای شهرداری و همچنین ارتقا شاخصهای کلی ارایه شد.