سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی دستاوردهای جدید علمی در توسعه ورزش و تربیت بدنی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

جمشید سیانژاد – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قایمشهر
بهزاد نصری – عضو هیات علنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری
سودابه نصری – دبیرآموزش وپرورش شارستان امل

چکیده:

تربیت بدنی و علوم ورزشی با توجه به ارتباط با علوم پایه وتندرستی جایگاه ویژه ای در فرهنگ یک جامعه دارد. یکی از مسایل مهم در این حوزه بخش مدیریت و سرپرستی اماکن و تجهیزات ورزشی می باشدکه با توجه بهحضور مداوم مربیان و ورزشکاران در اماکن و فضاهای ورزشی احتمال وقوع حوادث و آسیب های وسیع و جبران ناپذیر، آگاهی مسئولین و سرپرستان در بکارگیری از ضوابط و معیارهای صحیح برای سلامت افراد ضروریمی باشد. لذا این تحقیق به بررسی وضعیت اماکن و تجهیزات ورزشی موجود در دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری از دیدگاه اساتید و دانشجویان پرداخته تا با آگاهی از وضعیت موجود بتوان نسبت با برنامه ریزی دقیق و استفادهبهینه از امکانات بپردازند. آزمودنی های این تحقیق شامل کلیه مدرسین تربیت بدنی که جمعا ۷۰ نفر و کلیهدانشجویانی که دروس عملی عمومی و تخصصی را انتخاب واحد کردند. که بر حسب جدول مورگان ۰۰۵ نفر برگزیده شدند. روش تحقیق از نوع توصیفی و با استفاده از روش پرسشنامه ای به جمع آوری اطلاعات از وضعیت سالن و فضای روباز و استخر شنای دانشگاه و اهم مشکلات موجود پرداخته است . برای استخراج نتایج ازآامار توصیفی و آمار استنباطی برای مقایسه میانگین ها و آمار ناپارامتریک یومن ویتنی استفاده شده است . نتایج بدستآمده در خصوص مهمترین مشکلات کمبود تجهیزات ورزشی و وسایل آموزشی و فضای ورزشی روباز در اولویت بودند و تاکید آزمودنی ها بر نظارت و آگاهی مسئولین بر وضعیت اماکن و برگزاری کلاس های آموزشی و مشارکت بخش خصوصی از اهم نظرات بین آزمودنی ها بوده است