سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین همایش علمی سراسری دانشجویی جغرافیا

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سیدفرزاد حسینی زاده آرانی – کارشناس ارشد اقلیم شناسی، دانشگاه پیام نورمرکزآران وبیدگل
زهره ملک پوریان – کارشناس برنامه ریزی روستایی، دانشگاه پیام نورمرکزآران وبیدگل

چکیده:

در این تحقیق با استفاده از داده های هواشناسی (پارامتر های میانگین دمای ماهانه و رطوبت نسبی) دوره آماری ۱۵ ساله ۱۹۹۰-۲۰۰۵شرایط اقلیم آسایشی اراک، تفرش، شازند، ساوه به وسیله شاخص رطوبتی- حرارتی ارزیابی گردید طبق نتایج بدست آمده در شهرستان اراک در طی ماههای خرداد، تیر، مرداد از هوای مطبوع ( ۱۵ تا ۱۹,۹ برخورداراست بنابراین برای گردشگری و کلیه فعالیتهای انسانی و آسایش حرارتی مناسب است . و شهرستان تفرش در ماههای خرداد، تیرو مرداد دارای هوای مطبوع است . و برای آسایش انسان و انجام فعالیتهای بدنی و گردشگری ، طبیعت گردی بسیار مناسب است. همانطور که از شکل شماره ( ۳ )منتج می شود شهرستان ساوه طی ماههای اردیبهشت ، خرداد، تیر و مرداد و شهریورهوای مطبوعی را تجربه می کند و برای آسایش انسان و انجام کلیه فعالیتهای انسانی بسیار مناسب است . و می توان برای مسافرت دراین ماهها به شهرستان ساوه اقدام نمود. طبق شکل شماره ( ۴)شهرستان شازند ، طی ماههای دی ، بهمن، اسفندوآذر، دماهای زیر صفر را تجربه می کند و از نظر شاخص رطوبتی – حرارتی هوا خیلی سرد است و برای آسایش انسان و فعایت او مناسب نیست. در ماههای فروردین، اردیبهشت، خرداد و آبان هوایشازند سرد است. و طی ماههای مرداد، شهریور، مهر از نظر شاخص، هوای مطبوعی دارد و برای آسایش حرارتی انس ان وانجام فعالیتهای انسانی بسیار مناسب است