سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمدحسین سرائی – دانشیار دانشگاه یزد
رقیه حق پناه – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری

چکیده:

سرمایه اجتماعی مفهومی است که کیفیت و کمیت روابط حاکم میان افراد را مورد بحث قرارم یدهد هدف از این تحقیق بررسی میزان سرمایه اجتماعی دربافت قدیم یزد به منظور دستیابی به راهبردی است جامعه آماری مورد مطالعه تعداد ۳۰۱نفر ازبافت قدیم شهر یزد است روش تحقیق پیمایشی بوده و با استفاده از پرسشنامه اطلاعات جمع آوری و با نرم افزار spss مورد تحلیل و بررسی قرارگرفتند و درادامه با بهره گیری از مدل کمی Swot سعی درتحلیل سرمایه اجتماعی موجود دربافت شده است برای سنجش سرمایه اجتماعی از سه شاخص مشارکت اجتماعی امنیت اجتماعی اعتماد اجتماعی استفاده شد هاست نتایج تحقیق حاکی از سرمایه اجتماعی متوسط دربافت قدیم و تحلیل بدست آمده از مدل کمی سوات نشان داد که سرمایه اجتماعی موجود دربافت سرمایه اجتماعی سنتی است که لازم است درجهت حفظ و تبدیل آن به سرمایه اجتماعی مدرن و پویا راهبرد اقتضایی St یعنی بهره گیری از قوت ها برای مقابله با تهدیدات استفاده شود