سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنفرانس دانشجویی مهندسی ماشینهای کشاورزی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمدمهدی داوری – دانشجویکارشناسی دانشگاه صنعتی اصفهان
محمد خدابخشیان – دانشجویکارشناسی دانشگاه صنعتی اصفهان
حجت نوری – دانشجوی کارشناسی مکانیک ماشین های کشاورزی
مرتضی صادقی – استادیار گروه مکانیک ماشین های کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

یکی از سیستمهایی که بطور مستقیم برعملکرد خودرو پایداری و هدایت آن تاثیر گذار است سیستم فرمان آن میباشد که از زیرسیستمهایی نظیر هندسه ی چرخ و مکانیزمهای هدایتی تشکیل شده است درمورد خودرورهای جاده ای on-road تلاشهای بسیاریدر جهت بهینهس ازی هندسه فرمان به هنگام حرکت و مانوردهی صورت پذیرفته است لیکن در مورد خودرورهای غیرجاده ای off-road نظیر تراکتورها با وجود متغیربودن پروفیل جاده و نیروهای اعمالی و درنتیجه نقش مهم سیستم فرمان در پایداری این خودروها دراین زمینه تحقیقی صورت نگرفته است دراین مطالعه با توجه به رابطه ای مستقیم میان عملکرد دقیق فرمان و پایداری موجود در هندسه چرخ مدلسازی هندسه چرخ تراکتور MF285 شامل زوایای کستر caster و شیب کینگ پین kingpin inclination مقادیر اسکراب scrub radius و اثر مکانیکی mechanical trail درنرم افزار ADAMS/car صورت پذیرفت سپس با بررسی و انجام تحلیل های لازم براساس گرادیان کند فرمان یک هندسه ی چرخ بهینه برای تحقق شرایط عملکردی مطلوب برای این خودروی کشاورزی ارایه گردید.