سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مهندسی معدن ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

عبدالهادی قزوینیان – عضو هیئت علمی گروه مکانیک سنگ دانشگاه تربیت مدرستهران-
محسن محبی – دانشجوی دکتری استخراج معدن دانشگاه یزد-

چکیده:

معیار مقاومت برشی بارتون به عنوان اولین معیار غیر خطی برشی شناخته می شود که تاثیر توپوگرافی نامنظم سطوح درزه سنگ را مد نظر قرار داده است. در این نظریه تاثیر زبری با اندازه گیری ضریب زبری از کلاس های استاندارد ارائه شدهمد نظر قرار داده می شود. تا کنون ایرادات بسیاری بر روند فزاینده زبری این کلاس ها وارد شده است. بر این اساس صحت مقادیر اندازه گیری شده زبری توسط این تکنیک همواره سوال برانگیز بوده است. از طرفی سادگی، سهولت و سرعت اجرایاین رویه به خصوصدر رابطه با آزمون های صحرایی، سبب شده است که علی رغم این ابهام، همچنان به عنوان یکی ازبهترین معیار های مقاومت برشی مطرح باشد. در این تحقیق با به کارگیری روش های نوین خصیصه دهی پروفیل های نامنظم به صورت کمی، صحت مقادیر ضریب زبری تخصیصداده شده به کلاس های استاندارد مورد تحلیل قرار گرفت. برایاین منظور ضمن توسعه تکنیک های اندازه گیری بعد فراکتال و اعمال این تکنیک ها بر پروفیل های استاندارد، نوسانات ضریب زبری حذف و بر این اساسمقادیر تصحیح ضریب زبری در هر کلاس ارائه شد