سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

پریسا کیایی – کارشناس سازمان مدیریت پسماند شهرداری قزوین

چکیده:

یکی از منابع تولید مواد زاید جامد در شهرها، بیمارستانها و مراکز بهداشتی ـ درمانی میباشد .پسماند بیمارستانی جزء مواد زاید خطرناک محسوب میشود و نیاز به مدیریت خاصی دارد]۱[. پژوهش حاضر یک پژوهش توصیفی ـ مقطعی است که در بیمارستان زکریای رازی (وابسته به سازمان تآمین اجتماعی)شهر قزوین به صورت پایلوت جهت بررسی و اجرای طرح مطالعاتی کاهش حجم پسماند بیمارستانی انجام شده است.در این مطالعه جهت گردآوری داده ها از پرسشنامه،مصاحبه و مشاهده استفاده شد. در بررسیها مشخص گردیداز میزان کل ۷۵۰ کیلوگرم در روز زباله تولیدی این بیمارستان، ۶۰ـ۵۶ کیلوگرم در روز (۸% کل زباله تولیدی)پسماند خشک قابل بازیافت در زباله بیمارستانی این بیمارستان موجود می باشد که در بیمارستان هنگام کار تولید می شود(به غیر از مراجعه کنندگان و ملا قات کنندگان). میزان این نوع پسماند در ماه ۱۸۰۰ کیلوگرم خواهد بود که با اجرای برنامه مدیریتی صحیح می توان حجم پسماند تولیدی بیمارستان را کاهش داد که این امر خود منجر به کاهش هزینه های دفع ،حفظ محیط زیست،بازگشت سرمایه های ملی و کاهش خطرات بهداشتی مرتبط با دفع پسماندهای خطرناک خواهد شد