سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

شهرام نهایت فخار – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه،دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
محسن ایزدی نیا – استادیار،دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
محمد علی رهگذر – استادیار،دانشگاه اصفهان

چکیده:

درسالهای اخیر چالشهای زیادی در طراحی سازه در برابر بارهای ناشی از زلزله ایجاد شده است اگرچه ایین نامه های طراحی معمول تحلیل الاستیک خطی را برای پیش گویی پاسخ سازه و براوردتقاضای لرزه ای کافی میدانند اما درحالیکه پایداری یا ناپایداری لرزه ای صرفا تابع مقاومت سازه نیست و بستگی زیادی به توانایی سازه برایتامین شکل پذیریکافی دارد و رفتار سازه تحت زلزله طرح غیرخطی می باشد از این رو تحلیلهای خطی غیردقیق و ناکافی به نظر می رسد در نتیجه در ایین نامه های جدید بجای معیار مقاومت از معیار رفتار استفاده می شود استفاده از معیار رفتار به این مفهوم است که در یک ساختمان علاوه بر مقدار مقاومت نحوه توزیع مقاومت در اجزای سازه مهم می باشد. این شیوه طراحی براساس رفتار سازه طراحی براساس عملکرد نامیده می شود.