سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سینا باسلی زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی نفت دانشگاه صنعتی امیرکبیر پلیتکنیک تهران
علیرضا کاظمی – عضو هیئتعلمی، دانشکده مهندسی نفت دانشگاه صنعتی امیرکبیر پلیتکنیک تهران
غزل کوتی – دانشجوی کارشناسی ارشد، مهندسی نفت، دانشگاه سمنان؛

چکیده:

اهمیت مخازن هیدروکربوری شکاف دار بر کسی پوشیده نیست و نیاز به شبیهسازی این مخازن امری ضروری میباشد؛ در مخازن شکاف دار، از آنجا که ما دو محیط مجزا داریم یکی ماتریکس با تخلخل بسیار بالا و تراوایی کم و یکی شبکه شکافها با تراوایی بسیار بالا، امروزه ترجیحاً از مدل تخلخل دوگانه برای مدل کردن این مخازن استفاده میکنیم که این معادلات دارای پارامتری کلیدی به نام تابع انتقال میباشد که ضریب شکل هم در قلب این تابع حضور دارد که میزان نفوذ سیال از محیط ماتریکس به شکافها را مدل میکند. در این مقاله با مقایسه مدل های تخلخل دوگانه مختلف که با استفاده از نرمافزار تجاری شبیهسازی جریان بین شکافها و بلاک- های ماتریکس با اندازه مناسب و متفاوت یک بررسی و آنالیز حساسیت روی ضریب شکل انجام گرفت و رابطه ضرایب شکل در مدلهای متفاوت با تولید تجمعی نفت و نسبت گاز به نفت بررسی شد.