سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی آکوستیک و ارتعاشات

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

شهاب محمدی سهام – دانشکده فنی و مهندسی نیایش، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، پو
رضا میرصانعی –
محمد افتخاری یزدی –

چکیده:

در این مقاله آرایش های مختلف جاذب دینامیکی ارتعاشات بر روی یک تیر فولادی که به ارتعاش در آمده مورد بررسی قرارگرفته است و نهایتا پس از مقایسه آرایش های مختلف، حالت بهینه به منظور کنترل ارتعاشات بدست آمده است. در اینپژوهش سه آرایش مختلف مورد بررسی قرار گرفته است. در اولین حالت جاذب دینامیکی فاقد دمپر است و در واقع تنها دارای جرم و فنر است. در حالت دوم یک دمپر به جاذب دینامیکی افزوده شده است. این دمپر بین جرم اصلی و جرم جاذبدینامیکی متصل شده است. در سومین آرایش که آرایشی است که سبب بوجود آمدن حالت بهینه می گردد، بر خلافآرایش های مرسوم، دمپر دستگاه جاذب دینامیکی بین جرم جاذب دینامیکی و زمین متصل است. این امر سبب گردیده است:  از نظر دینامیکی در آرایش نوع سوم، هر چه نسبت فرکانس طبیعی جاذب به جرم اولیه بیشتر باشد اتلاف انرژیرا تسهیل می نماید؛ زیرا نیروی میرایی متناسب با جابجایی مطلق جرم جاذب می باشد، در حالیکه در آرایش نوع دوم این نیرو متناسب با جابجایی نسبی جرم جاذب است.  در آرایش نوع سوم به ازای یک ضریب میرایی ثابت برای جرم اصلی، مقدار بهینه نسبت فرکانسی با افزایش نسبت جرمی افزایش می یابد.