سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سیزدهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

ذبیح الله یوسفی – دانشیار دانشگاه علوم پزشکی مازندران
سلیمان غلامی پور – کارشناس پژوهشکده اکولوژی خزر
زهرا کریمی – کارشناس بهداشت محیط

چکیده:

ترکیبات هیدروکربنهای آروماتیک چند حلقه ای (PAHS) ، در مخازن و شبکه آب شرب ۵ شهر ساحلی شمال کشور شناسایی و کمیت آنها انداز هگیری شد. مواد و روشها: ۷۰ نمونه آب از چاهها و شبکه آب ۵ شهر مازندران انجام شد و بعد از فیکس کردن نمونه ها توسط ۵۰ml دی کلرومتان نمونه ها به آزمایشگاه منتقل شده و نمونه ها به مدت ۳۰ دقیقه همزده شده و سپس ۳ مرحله جداسازی فاز آبی (دی کلرومتان ) از فاز آبی صورت گرفته و حجم نمونه ها به ۱-۲ cc جهت تزریق به دستگاه آماده شد. و به دستگاه Hplc تزریق شد . ۱۶ ترکیب PAHS ، در مدت یک سال بر روی نمونه های آب مورد آنالیز قرار گرفت. نتایج : غلظت ۱۶ ترکیب PAHS در نمونه های آب چاههای زیرزمینی و نمونه های آب مخازن از پایین تر از حد تشخیص متد (<MDLs) تا ۱۳/۵ ppb و ۷ تا ۱۷۱ ppb در شبکه آب شرب متغیر بود که PAHS 2 تا ۳ حلقه ای غالب بودند . غلظت های بالای PAHS در شبکه آب ودر بخش انتهایی شبکه قدیمی یافت شدند. نفتالین ، اسنوفیتن ، فلورن و فنانترن از بیشترین پارامتر شناسایی شده بودند. بیشترین میزان PAHS در شبکه آب شرب مربوط به نفتالین (۷۸ ppb) ، اسنوفیتن (۹۰ppb ) ، و اسنافتن (۳ppb) بود.استنتاج: با توجه به حضور حداقل ۵ ترکیب PAHS در نمونه آبهای شبکه و چاه های استان ضروری است تا کلیه آبهای شرب استان مورد تحقیق بیشترقرار گیرد.