سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دهمین همایش ملی حسابداری ایران

تعداد صفحات: ۲۰

نویسنده(ها):

بهزاد کاردان – استادیار دانشکده علوم اداری و اقتصادی دانشگاه فردوسی
آرش خیرخواه – کارشناس ارشد حسابداری دانشکده علوم اداری و اقتصادی دانشگاه فردوسی

چکیده:

در این تحقیق تاثیر متغیرهای تامین مالی خارجی بر بازده آتی سهام مورد بررسی قرار گرفته است.در ارتباط با تاثیر روش های تامین مالی خارجی بر بازده آتی سهام فرضیه ارزیابی اشتباه مطرح شدهاست. بر اساس این فرضیه شرکت ها اوراق بهادار جدید خود را زمانی منتشر م یکنند که قیمت آن ها بالا است. به عبارت دیگر ارزش بازار آن ها بیشتر از ارزش واقعیشان م یباشد. بنابراین انتظار م یرودانتشار اوراق بدهی و اوراق سهام به طور منفی با بازده ی آتی سهام رابطه داشته باشد. به جهت ارزیابی فرضیههای تحقیق، نمونه ای از شرک تهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی ۷ساله ( ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۸ ) انتخاب، که به منظور بررسی فرضیه ارزیابی اشتباه به دو گروه شرک تهایی که فعالیت های تامین مالی آن ها منجر به ورود وجه نقد (گروه آزمون)، و شرک تهایی که فعالیت های تامین مالی آن ها منجر به خروج یا عدم ورود وجه نقد به شرکت شده اند (گروه کنترل)، تقسیم شد. به طور کلی، نتایج تحقیق بیانگر وجود یک رابطه منفی، بین تامین مالی خارجی از طریق سرمایه و بازده آتی سهام بوده که مؤید فرضیه ارزیابی اشتباه است