سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی صنایع فرهنگی نقش آن در توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

چکیده:

فرایند رنگرزی درتولید فرش دستباف امربسیار مهمی است ، به طوری که کیفیت رنگرزی یکی از مشخصه های یک فرش دستباف مرغوب می باشد. فرش دستباف مرغوب باید از ترکیب رنگی مناسبی برخورداربوده ،همچنین درمقابل نور، سایش ورطوبت ثبات کافی داشته باشد ورنگهای آن کیفیت خود را تا مدت طولانی حفظ کنند.بنابراین اهمیت رنگرزی مطلوب ومناسب در اینجا به خوبی مشخص میشود. همچنین برایپیشرفت در جایگاه وتوسعه ی پایدار در بازار جهانی باید به مرغوبیت رنگ در خامه توجه بیشتری داشت. در سالهای اخیر به دلیل کمبود رنگهای گیاهی واستفاده ی بی رویه از رنگهای بی ثبات و نامرغوب شیمیاییصادرات و فروش فرش دستباف ایرانی بسیار کاهش یافته است که این مشکل در دراز مدت باعث کاهش توسعه واعتماد به این هنر صنعت اصیل ایران در کشور های دیگر شده است . در این راستا لازم است کهتلاش هایی برای احیای رنگرزی طبیعی ورشد درآمد حاصل از فرش دستباف صورت گیرد. لذا این پژوهش به دنبال روش هایی برای رشد صنعت رنگرزی طبیعی، گسترش دایره ی گیاهان قابل استفاده در رنگرزیوهمچنین احیا و توسعه و جذب دوباره ی بازار جهانی به سمت هنر- صنعت فرش دستباف ایران است وبه آزمایش هایی بر روی سبزی جات و نوعی گل پرداخته که تاکنون در صنعت رنگرزی طبیعی استفاده نشدهاست . این تحقیق به روش تجربی و از طریق آزمایش ومشاهده انجام شده است وآزمایش بر روی مواد مذکور تا حدود هشتاد درصد موفقیت آمیزبوده است.