سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی مدیریت پسماند

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

عبدالایمان عمویی – عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی بابل
حسینعلی اصغرنیا – عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی بابل
علی خدادادی – کارشناس بهداشت محیط معاونت بهداشتی شهرستان بابل

چکیده:

سابقه و هدف : امروزه یکی از مشکلات اساسی موجود در مناطق روستایی کشور، پراکندگی و انباشت پسماندهای جامد می باشد. قبل از هر گونه تصمیم گیری در خصوص نحوه مدیریت پسماندهای روستایی، شناخت دقیق وی ژگی های کمی و کیفی این گونه مواد زاید ضرورت دارد . در این پژوهش میزان سرانه تولید،دانسیته و درصد اجزای فیزیکی پسماندهای روستایی در سطح شهرستان بابل به منظور کسب اطلاعات لازم جهت برنامه ریزی های اینده مورد بررسی قرار گرفت. مواد و روشها : پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی – مقطعی بوده که در روستاهای منتخب شهرستان بابل و در چهار فصل سال ۱۳۸۶ انجام گردید. جهت اندازه گیری سرانه تولید پسماند، میزان آنها در ۳ روز متوالی از یک هفته میانی ماه وسط هر فصل بر حسب گرم در روز به ازای هر نفر تعیین گردید. برای تعیین دانسیته و آنالیز فیزیکی پسماند، نمونه ها پس از اختلاط کامل با ۳ تکرار تهیه گردید.سپس نمونه های بدست آمده به داخل ظرف پلاستیکی ۰/۲۵ مترمکعبی منتقل و میزان دانسیته و اجزای مختلف موجود در آن اندازه گیری شد یافته ها : در این پژوهش بیشترین میانگین میزان سرانه تولید پسماند روستایی در فصل پاییز ( ۷۷ ± ۷۸۶ گرم در روز ) کمترین میزان آن در فصل بهار ( ۲۱ ± ۳۸۷ گرم در روز ) و میانگین سرانه مواد زاید ۱۱۶ ± ۵۵۱ گرم در روز بوده است. میانگین دانسیته پسماندهای جامد ۳۲ ± ۴۱۹ کیلوگرم بر متر مکعب و میانگین درصد مواد فساد پذیر،پلاستیک و لاستیک ، چو ب و کاغذ ، فلز ، شیشه ، منسوجات و مواد متفرقه به ترتیب : ۵۸/۷۵ و ۱۱/۸۷ و ۱۰/۵۶ و ۶/۳۰ و ۴/۴۲ و ۲/۳۸ و ۵/۷۲ بدست آمد.نتیجه گیری : با توجه به میزان زیاد مواد فسادپذیر، یکی از روشهای مناسب جهت دفع پسماندهای روستایی در استان مازندران فرایند کودسازی است. همچنین بر اساس میزان قابل توجه مواد قابل بازیافت(پلاستیک،کاغذ،فلز و شیشه) در ترکیب پسماندهای روستایی،باید به برنامه جداسازی و بازیافت این دسته از مواد زاید جامد در روستاهای استان مازندران توجه ویژه نمود.