سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: یازدهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

عبدالایمان عموئی – استادیار گروه پزشکی اجتماعی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بابل
حسینعلی اصغرنیا – مربی گروه بهداشت محیط، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بابل
علی خدادادی – کارشناس بهداشت محیط معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بابل

چکیده:

امروزه یکی از مشکلات اساسی موجود در مناطق روستایی کشور، پراکندگی و انباشت پسماندهای جامد می باشد . قبل از هر گونه تصمیم گیری در خصوص نحوه مدیریت پسماندهای روستایی، شناخت دقیق ویژگی های کمی و کیفی این گونه مواد زاید ضرورت دارد . در این پژوهش میزان سرانه تولید ،دانسیته و درصد اجزای فیزیکی پسماندهای روستایی در سطح شهرستان بابل به منظور کسب اطلاعات لازم جهت برنامه ریزی های اینده مورد بررسی قرار گرفت. پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی ! مق طعی بوده که در روستاهای منتخب شهرستان بابل و در چهار فصل سال ۱۳۸۶انجام گردید . جهت اندازه گیری سرانه تولید پسماند، میزان آنها در ۳ روز متوالی از یک هفته میانی ماه وسط هر فصل بر حسب گرم در روز به ازای هر نفر تعیین گردید . برای تعیین دانسیته و آنالیز فیزیکی پ سماند، نمونه ها پس از اختلاط کامل با ۳ تکرار تهیه گردید .سپس نمونه های بدست آمده به داخل ظرف پلاستیکی ۲۵/. متر مکعب منتقل و میزان دانسیته و اجزای مختلف موجود در آن اندازه گیری شد.در این پژوهش بیشترین میانگین میزان سرانه تولید پسماند روستایی در فصل پاییز (۷۷ ۷۸۶t گرم در روز)، کمترین میزان آن در فصل بهار ( ۲۱ ۳۸۷tگرم در روز ) و میانگین سرانه مواد زاید ۱۱۶ ۵۵۱t گرم در روز بوده است . میانگین دانسیته پسماندهای جامد ۳۲۴۱۹t کیلوگرم بر متر مکعب و میانگین درصد مواد فساد پذیر،پلاستیک و لاستیک، چوب و کاغذ، فلز، شیشه، منسو جات و مواد متفرقه به ترتیب ۵۸/۷۵ و ۵۶/۸۷ و ۳۰/۱۱و ۴۲/۱۰و ۳۸/۶و ۲/۴ و۵/۷۲ بدست امد. با توجه به میزان زیاد مواد فسادپذیر، یکی از روشهای مناسب جهت دفع پسماندهای روستایی در استان مازندران فرایند کودسازی است . همچنین بر اساس میزان قابل توجه مواد قابل بازیافت (پلاستی ک،کاغذ،فلز و شیشه ) در ترکیب پسماندهای روستایی،باید به برنامه جداسازی و بازیافت این دسته از مواد زاید جامد در روستاهای استان مازندران توجه ویژه نمود.