سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

خداداد صفوی – کارشناس ارشد مهندسی عمران -آب، موسسه تحقیقات آب، تهران
امیررضا زراتی – استاد دانشکده عمران و محی طزیست، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران
عبدالرضا کرمی نژاد – کارشناس مهندسی عمران آب

چکیده:

ساخت نیروگا ههای جریانی در رودخان ههای پرآب به عنوان یک راهکار مناسب برای دستیابی به انرژی پاک با هزینه اولیه کم روند رو به رشدی پیدا نموده است. در این نیروگا هها با استفاده از دبی پایه رودخانه و با حجم اندکی به عنوان مخزن، در یک هد کم انرژی تولید م یشود. در مقاله حاضر سعی شده است ضمن معرفی نیروگا ههای جریانی، یک نمونه ساخته شده به عنوان مطالعه موردی معرفی شود تا به توان در صورت وجود شرایط مشابه در کشور از این تجربیات استفاده نمود. همچنین با مطالعه بر روی مدل هیدرولیکی جامع این نیروگاه، عملکرد همزمان سیستم تخلیه سیلاب و نیروگاه در شرایط مختلف سیلابی مورد مطالعه قرار گرفته است. از انجام این مطالعه مشخص شد که مدیریت بهر هبرداری از دریچ ههای سیستم تخلیه و همچنین مدیریت دبی پایه رودخانه و سیلا بها، نقش اساسی در تولید مطمئن انرژی در این نوع نیروگا هها دارد.