سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

عبدالحسین آقابابایی – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم و صنایع غذایی
محمدرضا کسائی – عضو هیئت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

چکیده:

زئین یکی از مهمترین پروتئین ذرت است که دارای خصوصیات تشکیل فیلم لایهنازک خوبی دارد فیلم زئین خالص خیلی شکننده است پلاستی سایزر ها می توانند خواص تشکیل فیلم خواص مکانیکی و نفوذپذیری به بخار اب زئین را بهبود بخشد دراین تحقیق فیلم های زئین حاوی مقادیر ۰/۴ و ۰/۵ و ۰/۶ و ۰/۷ و ۰/۹ گرم اسید چرب غیراشباع اولئیک اسید OA بر۱ گرم زئین افزوده و اثر آنها به عنوان پلاسی سایزر برروی خواص مکانیکی و نفوذپذیری به بخارآب مورد بررسی قرارگرفت افزودن اسید چرب درمقدار ۶۰ تا ۷۰درصد اسید اولئیک باعث کاهشنفوذپذیری به بخار آب وباعث افزایش انعطاف پذیری درفیلم زئین داشت.