سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

پرستو قائمی – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم و صنایع غذایی
علیرضا قدس ولی – استادیار مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان
سیدمهدی سیدین اردبیلی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده:

جو با نام علمی Hordeum Vulgare از جمله محصولات زراعی استراتژیک مورد حمایت سیاست هاینوین کشاورزی و جزو نباتات علوفه ای کشور است درسالهای اخیر علاوه برکیفیت علوفه ای به کیفیت مالت سازی ارقام جو نیز توجه خاصی شده است مالت سایز شامل مراحل خیساندن جوانه زنی و خشک کردن مالت سبز درشرایط کنترل شده دما و رطوبت میب اشد هدف این تحقیق تعیین ویژگیهای فیزیکی شیمیایی و رویشی ارقام جو برای تولید مالت و محصولاتمالتی است دراین تحقیق نمونه های جو رقم ماهور و لاین D5 از مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان تهیه شده و ویژگیهای فیزیکی شیمیایی و رویشی انها به منظور تولید مالت تعیین گردید آنالیز واریانس با استفاده از نرم افزار SAS و مقایسه میانگین داده ها با استفاده از آزمون دانکن در سطح احتمال ۵ درصد انجام گرفت نتایج آنالیز واریانس نشان دادکه اثر تیمارها برروی طول ضخامت قطرمیانگین هندسی قطرمیانگین حسابی دانسیته ذره ای وزنهزاردانه پروتئین چربی خاکستر و فیبر و انرژی جوانه زنی معنی دار بود هرچند درمورد رطوبت عرض دانه و کرویت اختلاف معنی داری بین ارقام مشاهده نشد.