سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی صنایع فرهنگی نقش آن در توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مریم خدام محمدی – دانشجوی کارشناسی کتابت و نگارگری دانشگاه هنر اصفهان
نیما ولی بیگ – دانشجوی دکتری مرمت بنا دانشگاه هنر اصفهان

چکیده:

این نوشتار بر آن است تا با بررسی نقوش گردان در کاشیکاری معرق بناهای تیموری اصفهان، ویژگی های ساختاری آن را یافته و با یکدیگر مقایسه نماید . از آنجا که نقوش گردان بکار رفته در کاشیکاریهای معرق تیموری دارای ویژگی مشخصی است، بابررسی این نقوشمی توان تا اندازه ای ملاکی برای تشخیص کاشیهای تیموری تعیین کرد . تا کنون اندیشمندان و پژوهشگران تنها به فن شناسی و ساخت کاشیهای این دوران پرداخته اما این تحقیق سعی بردسته بندی کاشیهای تیموری از نظر فرم شناسی دارد .این مقاله تاریخی توصیفی و تحلیلی بر اساس مطالعات کتابخانه ای و میدانی به گونه گف تگو با استادکاران و برداشت ازمحل، گونههای مشابه را ساماندهی شکلی نموده و در نهایت با بررسیهای به عمل آمده آشکار شد که نقوش بکار رفته در دوره تیموری فرم های مشخصی را به خود اختصاص داده است .