سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس ملی مهندسی عمران و محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

رضا کارباتی اصل – باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز،ایران
محمدتقی اعلمی – استاد دانشکده مهندسی عمران-دانشگاه تبریز ، معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه تبریز

چکیده:

مدیریت فعال مواد زاید جامد در توسعهی پایدار زیست محیطی حائز اهمیت است. یکی از مشکلات عمده زیست محیطی در کشورهای توسعه نیافته، فقدان سیستم مدیریت موثر به منظور دفع زبالههای جامد است.از این رو یک نیاز اساسی در کشور جهت توسعهی روشهای نوین برای استفادهی مجدد از خاکستر زباله سوزها ) IBA ( که منفعت زیست محیطی و اقتصادی را به دنبال دارد، احساس می شود. خاکستر تحتانی زبالهسوزها با اندازهی متوسط) mm 30 – 10 (در تبدیل مواد زاید به انرژی فرآوری می شود. این فرایند در واقع یک واحد صنعتی میباشد که زباله را به اندازهی کمتر از ۵ میلیمتر) CIBA ( با فرآوریهایدمایی در دماهای ۵۰ درجه سلسیوس ، ۶۰۰ درجه سلسیوس، ۷۰۰ درجه سلسیوس ۹۰۰ درجه سلسیوس تبدیل میکند. فرآوری دمایی، محتویات کربن آلی را کاهش می دهد و تولید ولاستونایت ) ۳(CaSiO ماینیت ) ۳۳O4Al12Ca ( و ژلاتین ) ۷SiO2Al2Ca ( را افزایش می دهد. زبالههای خرد شده و فرآوری شده با حرارت، به نسبتهای مختلف آب به مواد جامد) W/S ( و نسبتهای مختلف سیمان پرتلند با ۲ Ca(OH) و به همراه سیمان پرتلند مخلوط گردید. سپس میزان انبساط حجمی ، وزن مخصوص و مقاومت فشاری تعیین شد. فرآوری دمایی ذرات خرد شده با ابعاد متوسط) IBA (،فاز جدید کریستالین را ایجاد می کند. برآیند کار نشان میدهد که نتایج مقاومت فشاری و چگالی نمونههای شامل) IBA ( برای استفاده در بتن سبک مطلوب میباشد