سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین همایش ملی زمین شناسی اقتصادی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

زهرا غفاری بیستونی – دانشجوی کارشناسی ارشد رسوب شناسی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگا
علیخان نصراصفهانی – استادیار،گروه زمین شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان ( اصفها
عبدالحسین کنگازیان – استادیار،گروه زمین شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان ( اصفها

چکیده:

تراورتن های معدن شورغستان در غرب اردستان واقع شده است. این منطقه بخشی از زون ارومیه- دختر ( شمال غرب- جنوب شرق) می باشد. از نظر ریخت شناسی تراورتن های منطقه مورد مطالعه از نوع شکاف- پشته و مربوط به زمانکواترنر است. به کلیه ی تغییرات سنگ ها بعد از رسوب آن ها دیاژنز گفته می شو . د در تراورتن ها مهم ترین مورد دیاژنز، سیمانی شدن است و تغییرات کانی شناسی اهمیت کمتری دار . د زیرا کربنات اولیه در تراورتن به طور معمول کلسیت بامنیزیم پایین است. سنگ های مطالعه شده از لحاظ زمین شناسی جوان هستند. بنابراین مطالعه ی دیاژنز دفنی انجام نشده وبیشتر تحقیقات مربوط به دیاژنز متئوریک است که مراحل آن نه به شکل فشردگی یا دولومیتی شدن بلکه به صورت سیمانی شدن، اسپارمیکریتیزاسیون و رشد دو باره ( نئومرفیسم) ظاهر می شود. بر اساس مطالعات انجام شده در تراورتن هایمعدن شورغستان انواع سیمان های حاشیه ای، میکریتی، دروزی و بلوکی تشخیص داده شد