سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

محمدهادی اسکندری – استادیار دانشگاه شیراز
ساناز روشن زاده – دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه شیراز
درنوش جعفرپور –
شهرام شکرفروش – هیئت علمی دانشگاه شیراز

چکیده:

آغازگرهای بومی هرکشوری جزو ذخایر ژنتیکی آنکشور محسوب میشود که نقش عمده ای در تولید و ایجاد خواص ارگانولپتیکی محصولات تخمیری لبنی ایفا می کنند بنابراین مطالعه درزمینه کاربرد صنعتی آغازگرهای بومی ضروریبه نظر می رسد بدین منظور دراین تحقیق مهمترین خصوصیات تکنولژیکی اغازگرها ازجمله توانایی تولید اسید ترکیبات ضد میکروبی میزان حساسیت به آنتی بیوتیک های پرمصرف دردرمان بیماریهای دام مورد بررسی قرارگرفتند. براساس نتایج بدست آمده دراین مطالعه اغازگرهایبومی نسبت به آغازگرهای تجاری از توانایی بیشتری درافزایش اسیدیته درابتدای فرایند تخمیر و کاهش توان تولید اسید درمرحله بیش اسیدسازی برخوردار بودند علاوه براین حساسیت کمتری نسبت به آنتی بیوتیک های مورد بررسی داشتند از جدایه هایی با توانایی تولید ترکیبات ضد میکروبی می توان به عنوان نگهدارنده های طبیعی در تولید محصولات لبنی مختلف استفاده کرد.