سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین همایش ملی قرآن کریم سفینه النجاه عصر

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

زهرا دهداری ابراهیمی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول، گروه کامپیوتر
لیدا مهدوی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول، گروه حقوق.
سارا تابش نژاد – دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول، گروه حقوق.

چکیده:

در اقتصاد اسلامی مقام و موقعیت و کرامت و شرف انسان در تولید و مصرف خلاصه نمی شود او برای پوشیدن وخوردن و نوشیدن و خفتن آفریده نشده است هرچند برای رسیدن به هدف والای انسانی پوشاک و خوراک از لوازم زندگی و ضروریات حیات او است اما او باید به مسائل زندگی و معاش از دید وسیله بنگرد نه از دید یک هدف، خود برده کسی مباش خدا تو را « : را خادم و بنده ثروت نسازد بلکه مال و ثروت خدمتگزار او باشد. امام علی (ع) می فرماید.» آزاد آفرید انسان به خاطر علم و شعور و قدرت انتخاب و اراده ای که دارد قران از او با این جمله یاد می کند: .» ما انسان را گرامی داشتیم و او را بر خشکی و دریا مسلط ساختیم «اسلامی که از چنین دید به انسان می نگرد و برای او چنین مقام و مکرمتی قائل است نمی تواند شخصیت او را در اقتصاد، در تولید و توزیع، در اشباع غرایز حیوانی، در بهزیستی مادی خلاصه کند، از چنین مکتبی نمی توان اقتصادیانتظار داشت که کاپیتالیسم و سوسیالیسم آن را تعقیب می کند زیرا در هردو مکتب انسان به صورت یک جاندار تولید و مصرف کننده تلقی گردیده و جنبه های دیگر او را نادیده گرفته نشده است. در این مقاله به معرفی ویژگی های اقتصاد اسلامی می پردازیم.