سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی انتقال آب بین حوضه ای (چالشها و فرصتها)

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

اکبر میراحمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد اقلیم شناسی دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده:

توفان های تندری یکی از پدیده های اقلیمی هستند که به دلیل وجود بارش های رگباری و شدید، بارش تگرگ و سیل بر میزان آب و بارش سالیانه هر منطقه موثر هستند و آب زراعی و آب پشت سدها را برای مصارف صنعتی و شرب تامین می کنند. در این مقاله، ابتدا اطلاعات هواشناسی شهرستان در فرمت SC data از سازمان هواشناسی استان چهارمحال و بختیاری دریافت شد و سپس اطلاعات مربوط به وقوع توفان های تندری ایستگاه مربوطه در طول دوره آماری ۱۹ ساله (۲۰۱۰-۱۹۹۲) از آن استخراج شد. پس از اطمینان از صحت داده ها، اقدام به تجزیه و تحلیل و ویژگی های آماری داده ها گردید. از روش تجزیه مؤلفه روند سری های زمانی (روند خطی و پلی نومیال درجه شش) برای بیان نوسان های زمانی توفان های تندری استفاده شده است. نتایج بررسی ها نشان دادند که بیشترین وقوع توفان تندری در ایستگاه سینوپتیک کوهرنگ در فصل بهار و ماه آوریل رخ می دهد. مدل های روند خطی و پلی نومیال مرتبه شش نشان دادند که وقوع توفان ها ی تندری در ایستگاه مربوطه روند کاهشی دارند. کوهرنگ بختیاری یکی از مهمترین آبگیرهای دائمی کشور و سرچشمه رودهای کارون و زاینده رود می باشد، بنابراین بررسی تغییرات اقلیمی در این ایستگاه می تواند تصویر روشنی از چلش های مربوط به انتقال آب از حوضه یک رودخانه به رودخانه را نشان دهد.