سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

مهدی جلیلوند – کارشناس ارشد اقتصاد کشاورزی
عبدالحسین احمدی – کارشناس ارشد توسعه کشاورزی
نسرین امیری – دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی
سارا افسری – دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی

چکیده:

از آنجا که در ایران با رشد سریع جمعیت ، تقاضا براى مواد غذایى افزایش یافته است . سرمایه گذارى جدید در بخش کشاورزى وافزایش سطح زیر کشت مناطق در معرض خطرات طبیعى، در حال گسترش است. در مسیر سرمایه گذارى هاى جدید ، خطراتىوجود دارند که هر سرمایه گذار را با تهدید مواجه مى کند. از سوى دیگر طبیعت نیز به کسانى که مناطق در معرض خطرات طبیعى را زیر کشت مى برند مخاطراتى سهمگین تحمیل مى کند که قابل پیش بینى و کنترل نیستند. تولید کشاورزى یکى از پرمخاطره ترین فعالیت هاى اقتصادى است. بلایاى طبیعى، آفات نباتى، انواع بیمارى هاى گیاهى، تغییرات ناگهانى دما و گاه حتىبى موقع ممکن است خسارت زیادى به کشاورزان وارد کند و از آنجا که بخش مهمى از تولید کنند گان کشاورزى ،بویژه در کشورهاى در حال توسعه جهان، توان مالى محدودى دارند گاه حتى کمترین خسارت ممکن است آنها را از هستى ساقط کند.بنابراین براى اینکه کشاورزان با اطمینان خاطر نسبت به تقلیل و بکارگیرى شیوه هاى جدید تولید و همچنین گسترش سطح زیرکشت اقدام کننده بیمه محصولات کشاورزى مورد توجه قرار مى گیرد. بیمه محصولات کشاورزی به عنوان یکی از راهکارهای نوین برای مقابله با خطرات فعالیتهای کشاورزی و در نتیجه کاهش نوسانات درآمدی کشاورزان مورد توجه و تاکید قرار گرفته است. درایران پس از تصویب قانون بیمه محصولات کشاورزی درسال ۳۱۳۱ ، صندوق بیمه محصولات کشاورزی با هدف بیمه انواعمحصولات کشاورزی و دامی، به عنوان وسیله ای برای دستیابی به هدفها و سیاست های بخش کشاورزی، در بانک کشاورزی تشکیل و شروع به فعالیت کرده است. در این تحقیق به صورت مطالعه ای به بررسی تاریخچه و مزایای بیمه محصولات کشاورزی،دلیل تشکیل صندوق بیمه محصولات کشاورزی، نقش بیمه محصولات کشاورزی در اقتصاد، نقش بیمه محصولات کشاورزی در کاهش نابرابری و افزایش توسعه و بررسی موانع و مشکلات بیمه محصولات کشاورزی پرداخته و به توصیف ویژگیها و ضرورتهای بیمه محصولات کشاورزی در ایران می پردازد.