سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: نخستین کنفرانس پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فریبا کرمی – دانشگاه تبریز- دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
مریم بیاتی خطیبی – دانشگاه تبریز- دانشکده علوم انسانی و اجتماعی

چکیده:

دشت سراب در شرق دریاچه ارومیه و مابین توده آتشفشانی سبلان و رشته کوه بزقوش واقع شده است. این مطالعه با هدف شناسایی کیفیت شیمیایی آبهای زیرزمینی و منشاء آنها به منظور مدیریت منابع آب آن انجام شده است. در این زمینه از نتایج تجزیه شیمیایی نمونه آبهای زیرزمینی چاههای مشاهدهای و پیزومتری سراب در خرداد ۱۳۸۷ استفاده شد. این دادهها با استفاده از دیاگرامهای کیفیPIPER و USSL تجزیه و تحلیل شدند. نتایج نشان میدهند که ترکیب شیمیایی آبخوانهای کوهستان سبلان و رشته کوه بزقوش با تأثیرپذیری از محل تغذیه، اغلب بیکربنات کلسیم بوده و از کیفیت خوبی برای آبیاری اراضی زراعی برخوردارند و درصدی از آبهای زیرزمینی در غرب دشت دارای املاح کلرور منیزیم و کلرور کلسیم میباشند. آبهای شیرین در آبخوانهای سبلان وجود دارند و در حدود ۶۳/۰۴ درصد آبهای زیرزمینی دشت از نظر کیفیت برای مصارف کشاورزی متوسط هستند.