سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

توحید چرب گو – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی مهندسی ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر
فیروز برادررضی زاده – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر
محمد کشاورز بخشایش – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر

چکیده:

یکی از بخش های اساسی در مطالعه فازهای ابتدایی در سدسازی بررسی و شناسایی منابع قرضه قابل قبول در آن پروژه می باشد از این رو در هر سد خاکی لازم است برای مصالح اجزاء بدنه آن، منابع قرضه مورداستفاده در آن مطالعه گردد تا از آسیبهای آتی وارده به سد تا حد بسیار زیادی کاهش داد . سد خاکی نازلوی ارومیه با توجه به نوع بدنه و ساختمان خود جزء پروژه هایی بوده که کیفیت کمی و کیفی مصالح ساختمانی در آن از اساسی ترین موارد آن بوده ، ازین رو می توان با طرح آزمایشات و مطالعات مناسب خواص منابع قرضه سد فوق را مورد بررسی قرار داده تا ناپایداری های حاصل از این مورد را به حداقل رسانید .در این تحقیق جهت بررسی منابع قرضه ریز دانه و درشت دانه ۳۲ حلقه چاهک جمعا بطول ۱۰۶ متر حفر گردیده و نمونه های حاصل از آنها طی آزمایشات برجا و آزمایشگاهی مورد مطالعه قرار گرفت که نتایج حاصل از آنها نشان دهنده قابل قبول بودن کیفیت آنها جهت استفاده در پروژه مورد نظر می باشد .