سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و تولید ملی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

طیبه محمدی نیا –
فضیلت محسنی –
سمیه نگهداری –

چکیده:

درمطالعه حاضرمیزان آگاهی و نگرش دانشجویان دانشگاه های پیام نوروازاد آباده درباره کارافرینی و میزان برخورداری دانشجویان ازویژگیهای کارافرینانه بررسی شده است این تحقیق ازنوع پیمایشی است و داده های مورد نیاز ازطریق پرسشنامه به دست آمده است جامعه آماری شامل دانشجویان دانشگاه های پیام نور و ازادشهرستان آباده درسال تحصیلی ۹۰-۹۱ بوده که براساس جدول حجم نمونه لین با سطح اطمینان ۹۵درصد حجم نمونه به ترتیب ۳۳۸ و ۳۴۰ نفرا نتخاب شده است نتایج تحقیق نشان میدهد که سطح آگاهی و شناخت دانشجویان نسبت به کارافرینی کمتر ازحدانتظار است و حدود نیمی از دانشجویان با مفهوم کارافرینی به خوبی آشنا نیستند بیش ازنیمی ازدانشجویان معتقد هستند که دانشگاه قادر است درزمینه کارافرینی اموزشهای لازم را انجام دهد از راهکارهای موردنظر آنان دعوت از کارافرینان موفق و معرفی آنان به دانشجویان دایرکردن رشته کارافرینی دردانشگاه ها ایجاد هسته های کارافرینی و برگزاری سخنرانیهای علمی و دورههای کوتاه مدت و بلندمدت درزمینه کارافرینی است.