سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

علی اکبر پورموسی – عضو هیئت لعمی دانشگاه آزادمحمودآباد
سیده فاطمه سیدآقایی رضایی – کارشناس ارشد مدیریت آموزشی
هوشنگ طالب آبادی –

چکیده:

این پژوهش ازنظر هدف یک تحقیق کاربردی و ازنظرچگونگی دستیابی به داده های روش پژوهش توصیفی ـ زمینه یابی است جامعه آماری ۴۹۸ نفر کلیه مدیران تولید شرکت های صنعتی است حجم نمونه براساس جدول کرجسی مورگان ۲۱۷ نفر می باشد و شیوه نمونه گیری تصادفی ساده طبقه ای است پرسشنامه مرتبط با پژوهش محقق ساخته و روایی آن توسط اساتید و کارشناسان تایید شده است و برای پایایی آن با استفاده از نرم افزار spss آلفای کرونباخ ۰/۸۵ می باشد برای تحلیل و توصیف داده ها از امار توصیفی و برای بررسی سوالات از امار استنباطی شامل ازمون تی تک متغیره است فرضیه های این پژوهش شامل آیا گرایش راهبردی فرصت درمیران تولید شرکت های صنعتی وجود دارد ؟ آیا گرایش به منابع درمدیران تولید شرکت های صنعتی وجود دارد؟ آیا گرایش به رشد درمدیران تولید شرکت های صنعتی وجود دارد؟ آیا گرایش اداره و بهره برداری از فعالیت های اقتصادی درمدیران تولید شرکت های صنعتی وجود دارد؟ درتجزیه وتحلیل داده های استنباطی هرچهارسوال پژوهش مورد تایید قرارگرفته اند.