سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محبوبه عطایی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی معدن، دانشگاه صنعتی اصفهان
سیدحسن طباطبایی – استادیار دانشکده مهندسی معدن، دانشگاه صنعتی اصفهان
هوشنگ اسدی هارونی – استادیار دانشکده مهندسی معدن، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

ایران با توجه به فعالیتهای ژئودینامیکی و قرارگیری در سلسه جبال آلپ – هیمالیا، دارای پتانسیل بالائی از ذخایر طلا میباشد، که نیاز به اکتشاف بهینه و سیستماتیک دارد. تکنیکهای اکتشافی از جمله روشهای ژئوشیمیایی کارآیی خود را در زمینههای اکتشاف تودههای کانساری پنهان در دهههای اخیر نشان داده است. ویژگی این شاخه از تکنیک اکتشافی، کشف نهشتههای سطحی با عیار کم و یا تودههای معدنی عمیق با عیار بالاست. در بخش اکتشاف مقدماتی و تفصیلی، نحوه توزیع عناصر و ترکیبهای مختلف در کانسار مشخص می گردد. در محدوده اکتشافی اندیس طلای چاه زرد، ۳۶۵ نمونه از رخنمون های سنگی و خاک برداشت شده است. پس از آمادهسازی و آنالیز نمونهها کارهای آماری پایه بر روی نمونه ها انجام شد. سپس با انجام آنالیز فاکتوری با یک مدل سه فاکتوری ۸۱ % تغییر پذیری تعیین و در نهایت روند کانی سازی در منطقه معرفی گردید.