سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

وجیهه عمادی کیا – دانشجوی کارشناسی ارشد پترولوژی دانشگاه فردوسی مشهد
مرتضی رزم آرا – استادیار دانشگاه فردوسی مشهد
اعظم رجبی – دانشجوی کارشناسی ارشد پترولوژی دانشگاه فردوسی مشهد
فاطمه سرخوش – دانشجوی کارشناسی ارشد پترولوژی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

ولکانیکهای منطقه شمال شرق بیرجند را سنگ های حدواسط و اسیدی (آندزیتبازالتی، آندزیت، لاتیت و داسیت) و سنگهای بازیک (بازالت و بازالتآندزیتی) تشکیل میدهند. بهعلت وجود یک منبع عظیم تولید ماگم ا (مجموعه افیولیتی شرق منطقه) و به علت آلای شهای مختلف در بازههای زمانی متفاوت با تنوع سنگی وسیعی روبرو هستیم . مجموعه افیولیتی شرق منطقه ماهیت تولئیتی دارد، از سمت شرق به غرب با فاصله گرفتن از مجموعه افیولیتی و دور شدن از پوسته اقیانوسی ماهیت سنگها از تولئیتی به سمت کالکوآلکالن تغییر مییابد. مافیکترین گدازهها در قسمت شرق منطقه قرار دارند در حالی که جریا نهای تکامل یافته تر در بخش غربی منطقه یافت میشوند ولی تشابه در مقادیر پایین TiO2(0.334-1.528wt%) و مقادیر Zr (82-274ppm) و مقادیر متوسط MgO (5.2- 6.2 wt%) درگروهی از نمونههای منطقه نشان دهنده ارتباط شیمیایی بین آنها است. آنومالی منفی Nb شاخص سنگهای قارهای است و میتواند نشان دهنده آلایش پوستهای باشد، همچنین تهیشدگی Ti و Nb مشاهده شده در سنگهای منطقه نشان از ماگماتیسم در زون فرورانش میباشد.