سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: نخستین همایش ملی ادبیات فارسی و پژوهشهای میان رشته ای

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

بهارم مهرابی –

چکیده:

سهراب سپهری شاعر طبیعت است و استفاده ابزاری از طبیعت را به وضوح می توان در آثار وی مشاهده کرد. این طرز به کارگیری عناصر طبیعت در اشعار وی با طرز نگرش به طبیعت در مکتب رمانتیسم همخوانی دارد. در این مقاله سعی شده است ضمن بیان برخی نقشه ای طبیعت در مکتب رمانتیسم انگلستان، با تأکید بر اشعار شاعر رمانتیک انگلیس ویلیام وردزورث، (گرایش به بازگشت به بدویت درخشان از کانال طبیعت،طبیعت آموزگار، طبیعت و عناصر مذهبی : شاعر- پیامبر) این خصایص را در اشعار سهراب پیدا کرد. بدین منظور ابتدا پیشینه ای از مکتب رمانتیک و همچنین تعریفی از چارچوب کلی آن ارائه میشود. سپس به تبیین ویژگیها و طرز نگرش به طبیعت در رمانتیسم انگلیسی با تأکید بر اشعار وردزورث پرداخته می شود. و سپس با رویکردی تطبیقی، اشعاری انتخابی از دو شاعر مورد بررسی قرار می گیرند تا زمینه های شباهت درطرز نگرش به طبیعت در این دو شاعر یافت شود.