سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

نرگس احمدآقایی – دانشجویکارشناسی ارشد شیمی کاربردی
برات قبادیان – دانشیار دانشگاه تربیت مدرس
اشرف السادات شاه ولایتی – استادیار دانشگاه آزادشهر ری
احمد عباس زاده – دانشجوی دکتری

چکیده:

کاربرد روزافزون روغنهای روان کننده با پایه معدنی نگرانیها نسبت به خسارت های زیست محیطی این روغنها را افزایش داده است ازاین رو توجه متخصصان به تحقیق پیرامون استفاده ازروغنهای جایگزین دوستدار طبیعت همچون روغنهای گیاهی رو به فزونی است به همین منظور دراین تحقیق روغن سه گونه کرچک بومی به عنوان روان کننده تجدید پذیر بیوروانکار مورد بررسی قرارگرفته است برای این منظور ابتدا روغن هرسه گونه کرچک هم با استفاده از حلال و هم به کمک دستگاه روغن کشی استخراج گردید سپس شاخصها و ویژگیهای مهم روان کنندگی این روغنها مورد بررسی قرارگرفت نتایج این تحقیق نشان داد که ویسکوزیته این سه گونه روغن به ترتیب در ۴۰و۱۰۰ درجه سلسیوس عبارت بودند از ۲۶۴و۲۶۵و۲۶۷ و همچنین ۱ ۹/۶۱و۱۹/۶۹و۱۹/۷۹ سانتی استوک همچنین شاخصها و ویژگیهای ویسکوزیته نقطه ریزش درجه سلسیوس و نقطه اشتعال درجه سلسیوس برای هرسه رقم کرچک عبارت بودند از ۸۴و۲۴- و بیشتر از ۲۶۰٫