سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

فاطمه رحیمی – دانشجوی کارشناسی ارشد
ابوالقاسم خزاعیان – دانشیار دانشگاه منابع طبیعی و کشاورزی گرگان
محراب مدهوشی – دانشیار دانشگاه منابع طبیعی و کشاورزی گرگان

چکیده:

هدف از انجام این پژوهش مطالعه ویژگیهای فیزیکی تخته بلوک بورد ساخته شده از پالونیا در لایه مغزی بود. انتخاب این گونه ازمیان پهن برگان به دلیل دانسیته پایین آن و نسبت مقاومت به وزن بالای آن صورت گرفت. این گونه از درختان سریع الرشد استو استفاده از چوب آن در واقع میتواند روشی موثر در حفاظت از جنگل برای نسلهای آینده تلقی گردد. بعلاوه در لایه مغزی از ۲۵ میلیمترمکعب( استفاده شد تا امکان ساخت تخته بلوکبورد از چوبهای ضایعاتی در ابعاد ×۲۵× بلوکهای با ابعاد کوچک ) ۰۵کوچک که کاهش فشار بر منابع جنگلی از جانب صنعت چوب را میسر میسازد مورد بررسی قرار دهد. ۸ تیمار برای آزمایش ازترکیب متغیرهای مقدار چسب مصرفی ) ۱۴۵ و ۱۶۵ گرم بر مترمربع(، دمای پرس ) ۱۸۵ و ۱۹۵ درجه سانتیگراد( و نوع بلوک لایه مغزی )طولی و عرضی( استفاده شد. ویژگیهای فیزیکی شامل دانسیته، جذب آب ۲۴ ساعته و جذب آب تسریع شده تختهها طبقاستاندارد ASTM اندازهگیری شد. نتایج آزمایشات نشان داد تختههای ساخته شده از بلوکهای عرضی پالونیا با استفاده ازبیشترین مقدار چسب ) ۱۶۵ گرم بر مترمربع( و بیشترین مقدار دمای پرس ) ۱۹۵ درجه سانتیگراد( همزمان با داشتن دانسیته پایین، پس ز ۲۴ ساعت عوطه وری در آب درصد افزایش وزن پایینی را از خود نشان دادهاند و به عنوان تیمار بهینه معرفی شد. تیمار بهینه دارای قابلیت رقابت با تخته بلوکبوردهای موجود در بازار بود