سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

فروزان حسین پناهی – دانشجوی کارشناسی ارشد رسوبشناسی و سنگشناسی رسوبی، دانشکده علوم، دانش
بهروز رفیعی – دانشگاه همدان، دانشکده علوم، گروه زمینشناس

چکیده:

دریاچه زریوار یکی از ذخایر اکولوژیک و منابع توریستی غرب ایران و از منابع آب موجود در فهرست تالابهای سازمان جهانی محیط زیست است که در این پژوهش ویژگیهای فیزیکو شیمیایی رسوبات بستر دریاچه زریوار مورد بررسی واقع شده است. ۱۱نمونه از بخشهای مختلف دریاچه با استفاده از نمونه گیر دستی )گرب(، جمع آوری شد. آزمایشهای فیزیکو شیمیایی انجام شده نشان داد که میزان مواد آلی بین ۲۲ % تا ۳۱ % متغیر استpH رسوبات بستر دریاچه زریوار در طیفی حدود ۸-۷/۶۱ تغییرکرددرصد کربنات کلسیم در بخشهای مختلف دریاچه بین ۲۲ تا ۱۲ % گزارش شد و همچنین نتایج کانی شناسی با استفاده ازXRD نشان دادکه کانیهای رسی ایلیت، کلریت و کوارتز سازندهی اصلی رسوبات دریاچه هستند. طبق نتایج گزارش شده در این مطالعه تیپ غالب رسوبات دریاچه گل ماسهای میباشد