سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی مکانیزاسیون و فناوری های نوین در کشاورزی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سیدعلی حسینی – کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک ماشین های کشاورزی
عباس عاطفی – کارشناسی ارشد
سیدحسین کارپرورفرد – استادیار دانشگاه شیراز

چکیده:

یکی ازعوامل عمده مصرف انرژی درکشاورزی موتورهایدیزل می باشند درسالهای اخیر تحقیقات زیادی جهت کاهش و بهینه سازی مصرف انرژی درموتورهای دیزل انجام شده است و درتمامی این تحقیقات سعی برآن بوده است که بتوان به بهترین شرایط کاری و عملکرد موتور دست یافت اساسا با توجه به پیچیدگی عملکرد موتورهای احتراقی داخلی و متغیر بودن بسیاری ازپارامترها درشرایط مختلف کارکرد بررسی چگونگی عملکرد موتور جهت بهینه سازی ازطریق آزمایش بسیار ضروری می باشد درتحقیق حاضر اثرات تغییرات دورموتور برتوان اصطکاکی دمای اگزوز بازده حجمی نسبت هوا به سوخت مصرفی گشتاور توان ترمزی مصرف سوخت ویژه و فشار موثر متوسط اصطکاکی مورد بررسی قرارگرفت آزمایشها در آزمایشگاه تست موتورهای احتراقی بخش مکانیک ماشین های کشاورزی دانشگاه شیراز انجام گردید نتایج نشان داد با افزایش دورموتور مقادیر فشار موثر متوسط اصطکاکی و توان اصطکاکی درحالت های گرم و سرد موتور افزایش می یابد.