سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حسین علنقیان – پژوهشگاه صنعت نفت، پژوهشکده اکتشاف و تولید، واحدپژوهش زمین شناسی نفت
سیدعلی معلمی – استادیار پژوهشگاه صنعت نفت ، پژوهشکده اکتشاف و تولید
محمدرضا کمالی – دانشیار پژو هشگاه صنعت نفت، ، پژوهشکده اکتشاف و تولید

چکیده:

سازند کربناته جهرم در ناحیه فارس ساحلی بر اساس مطالعات میکروسکوپی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. بر اساس این مطالعه و بررسی سیستم های تخلخل موجود در این سازند با استفاده از روش آنالیزتصویری برروی مقاطع نازک میکروسکوپی، ۷ گروه سنگی تعیین گردید. برای بررسی تغییرات گروه های سنگی شناسایی شده همچنین از پارامترهای مخزنی شامل تخلخل و تراوایی آزمایشگاهی و لاگهای پتروفیزیکی استفاده گردیده و نتایج بدست آمده با هم مقایسه شده است.