سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

امین جمشیدی – دانشجوی دکتری زمین شناسی مهندسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه تربیت م
سید احسان موسوی – شرکت مهندسین مشاور راهبرد طرح نوین، تهران
رضا دهقانی – شرکت مهندسین مشاور رهاب، تهران

چکیده:

تونل شماره ۱ حدفاصل محور بروجن-لردگان به طول تقریبی ۱۱۵۰ ، در جنوب شهرستان بروجن، و در شرق شهرستان لردگان در استان چهارمحال و بختیاری قرار گرفته است. مسیر تونل در حد فاصل زیر پهنه ساختاری زاگرس مرتفع قرار دارد و عمدتا از مارن (سازند گورپی)، آهک (سازند سروک)، واریزه و آبرفت تشکیل شده است. هدف از این تحقیق، بررسی ویژگیهای زمینشناسی مهندسی و ردهبندی توده سنگهای در برگیرنده تونل مورد نظر است. بدین منظور، مطالعات جامع زمینشناسی، زمینشناسی مهندسی و ساختمانی در محدوده طرح صورت گرفته است. سپس با استفاده از اطلاعات به دست آمده، برآورد خصوصیات کمی و کیفی تودهسنگهای دربرگیرنده تونل و ردهبندی مهندسی آنها با استفاده از سیستمهای طبقهبندی ژئومکانیکی (RMR)، شاخص کیفی تونلزنی در سنگ (Q) و شاخص مقاومت زمین شناسی (GSI) انجام شده است. در پایان، روابط بین این سه طبقهبندی برای تودهسنگهای دربرگیرنده تونل تعیین شد و با روابط ارائه شده توسط سایر محققین مقایسه شده است.