سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی دستاوردهای جدید علمی در توسعه ورزش و تربیت بدنی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

ادگار شمعونیان – کارشناس ارشد مدیریت ورزشی
کامبیز کامکاری – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر
فرشاد تجاری – دانشیار دانشگاه آزاد تهران مرکز

چکیده:

در این تحقیق به ویژگی های روان شناختی دوچرخه سواران تیم ملی پرداخته شده و سؤال اصلی تحقیق بدین شرح مطرح گردید که ویژگیهای روانشناختی متضمن موفقیت ورزشی دوچرخه سواران نخبه ایران چیست؟جامعهآماری تحقیق حاضر را تمامی دوچرخه سواران تیم ملی تشکیل می دهند. با توجه به اینکه تعداد اعضای جامعه آماری نیز ۱۱ نفر می باشند و طرح تحقیق حاضر نیز توصیفی بوده ، ابزار مورد استفاده در این پژوهش ، مقیاسهوشی تهران استانفورد بینه، پرسشنامه سخت رویی مدی و کوباسا و پرسشنامه شخصیتی چندوجهی مینه سوتا( ز – – هر لایه ۱۵ نفر( ت بنیادی و کاربردی( د، عد از سفارت بلغارستان پ ۷۱ واحد ۷بی در پژوهش حاضر نیز مهر – -تاییدی بر این ادعاست. در نهایت، با استفاده از مدل آماری تحلیل واریانس دوطرفه و رگرسیون چندمتغیری ، به آزمون سؤالات تحقیق پرداخته و مشخص شد تفاوت چندانی بین نیمرخ هوشی دوچرخه سواران با استانداردهای هوشی وجود ندارد و تنها حافظه فعال این افراد بالاتر از حد نرمال است؛ میزان تعهد، کنترل وسر سختی روانی )در کل( در دوچرخه سواران بالاتر از حد متوسط یا مورد انتظار است در حالیکه میزان چالش ، از حد مورد انتظار جامعه پایین تر است و میزان بروز وی ژگی های افسردگی، هیستری، جامعه ستیزی، اسکیزوئید و مانیا در دوچرخه سواران در حد مورد انتظار جامعه است ولی ویژگی های پارانوئید و اضطراب و تنش در آنها بالاتر از حد مورد انتظار و ویژگی هیپوکندریا کمتر از حد مورد انتظار یا نرم جامعه است