سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین همایش ملی شخصیت و زندگی نوین

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

زهرا کرمی – دانشجوی دکتری روانشناسی تربیتی دانشگاه علامه طباطبائی و مدرس دانشگاه
رضا سبزی – کارشناس ارشد تکنولوژی آموزشی دانشگاه آزاد کرمانشاه
مریم چگینی – کارشناسی ارشد سنجش و اندازه گیری دانشگاه علامه طباطبائی
منصور حرفه دوست – دانشجوی دکتری سنجش و اندازه گیری دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده:

این پژوهش به منظور بررسی ویژگی های روانسنجی پرسش نامه ۲۰ سوالی شخصیت IPIP کوچک در فرهنگ ایرانی صورت گرفت. بدین منظور تعداد ۲۲۶ دانشجوی دانشگاه علامه ( ۱۱۴ دختر، ۱۱۲ پسر) به روش تصادفی انتخاب و به پرسش نامه مورد نظر و همچنین پرسش نامه پنج عامل شخصیت ۶۰ سوالی NEO‐FFI پاسخ دادند. نتایج پژوهش نشان داد که پایایی این پرسش نامه برای پنج عامل شخصیتی بین ۶۵ . تا ۸۱ . بود که با توجه به ۴ سوال برای هر عامل این ضرایب پایایی قابل قبول و خوب می باشد. میانگین نمرات دختران نسبت به پسران در دو بعد شخصیتی وظیفه شناس بودن و توافق بالاتر و از نظر آماری معنی دار بود؛ همچنین نتیجه این پژوهش نشان داد که ضرایب همبستگی خرده مقیاس های مشابه در دو پرسش نامه IPIP کوچک و NEO‐FFI در حد بالا می باشد که نشان دهنده روایی همگرای خوب این پرسش نامه است. بررسی ساختار عاملی این پرسش نامه با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی نشان داد که این پرسش نامه از ساختار ۵ عاملی برخوردار است.