سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش منطقه ای روانشناختی کودک و نوجوان

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

زینب قائم پناه – دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی دانشگاه تربیت مدرس
پرویز ازادفلاح – دانشیار دانشگاه تربیت مدرس
رسول زاده طباطبایی – دانشیار دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

هدف: یکی از پر کاربردترین ابزار های اندازه گیری کیفیت زندگی کودکان، پرسشنامۀ سلامت کودک است. پژوهشِ حاضر با هدف بررسی خصوصیات روانسنجی نسخۀ فارسی پرسشنامۀ سلامت کودک در بین دانش آموزان انجام شد. روش: جامعۀ آماری این مطالعه دانش آموزانِ دختر و پسر در مقاطع ابتدایی و راهنمایی مدارس دولتی شهر تهران بودند که از طریق نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای ۸۰۰ دانش آموز در دامنۀ سنی ۷ تا ۱۴ سال به عنوان نمونۀ انتخاب شدند. با روش ترجمه و باز ترجمه، سنجشاستفهام و تطبیق فرهنگی، نسخه فارسی پرسشنامه تهیه شد. اعتبارِ پرسشنامه از طریقِ روشِ همسانی درونی (آلفای کرونباخ) و باز آزمایی و روایی سازه با استفاده از تحلیل عاملی روایی محتوایی از طریقِ بررسی و انطباقِ مفاهیم با توجه به هدف زیر مقیاس ها توسط اساتید مجرب مشخص شدند. نتایجِ تحلیلِ عاملی نشان داد که این پرسشنامه از دو عاملِ جسمانی و روانی- اجتماعی اشباع شده است که این نتیجه منطبق با نظریۀ کیفیت زندگی وابسته به سلامت است. ضریبِ همسانی درونی برای کل سوالات۰/۷۷ به دست آمده است و ضرایب بازآزمایی پرسشنامه در همۀ زیر مقیاس ها معنادار نشان داده شد نتیجه گیری: یافته های پژوهشِ بیانگرِ این است که نسخۀ فارسی پرسشنامۀ سلامت کودک در اندازه گیری کیفیت زندگی وابسته به سلامت دانش آموزان از خصوصیات روانسنجی قابل قبولی برخوردار است