سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش منطقه ای روانشناختی کودک و نوجوان

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

کامبیز کامکاری – عضو هیئت علمی و استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر
شهره شکرزاده – دانشجوی دکتری تخصصی روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی دانشگاه آزاد اس

چکیده:

هدف پژوهش حاضر به بررسی ویژکیهای روانسنجی پرسشنامه شخصیتی چندوجهی مینهسوتا نوجوانان (MMPI-A) معطوف بوده و جامعه پژوهش حاضر را نوجوانان شهر تهران تشکیل میدهند که در دامنه سنی ۱۲ تا ۱۸ سال واقع شدهاند و با استفاده از روش نمونهگیری خوشهای طبقهای تصادفی، تعداد ۵۰۰ نفر انتخاب شدند و با استفاده از مدلهای t گروه مستقل و ضریب همبستگی پیرسون، به تعیین روایی تفکیکی و روایی همزمان پرداخته شد؛ با استفاده از روش آلفای کرانباخ (جهت تعیین تجانس درونی سوالات)، آزمون – بازآزمون و دونیمهکردن با اصلاح اسپیرمن براون (جهت تعیین ثبات آزمون) نیز به محاسبه ضریب اعتبار پرداخته شد. با بهرهگیری از شاخصهای میانگین و انحراف استاندارد، به ارائه نُرم کمی و نقاط برش (با تاکید بر نقاط درصدی پنجکها)، به ارائه نُرم کیفی اقدام گردید. در نهایت، یافتههای تحقیق نشان داد که مقیاسهای بالینی پرسشنامه شخصیتی چندوجهی مینهسوتا نوجوانان از روایی و اعتبار مطلوبی برخوردار است و میتواند برای تشخیصاختلالات شخصیتی و بهداشت روانی نوجوانان شهر تهران مورد استفاده قرار گیرد