سال انتشار: ۱۳۷۹

محل انتشار: همایش ملی مدیریت جنگلهای شمال و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

الیاس رمضانی – اداره کل منابع طبیعی استان مازندران نوشهر
پیروز عزیزی – عضو هیئت علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه گیلان رشت
مسلم اکبری نیا – عضو هیئت علمی دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تربیت مدرس نور
محمدرضا پورمجیدیان – اداره کل منابع طبیعی استان مازندران نوشهر

چکیده:

به منظور بررسی ویژگیهای خاک و گیاهان همراه در رویشگاههای شیردار acer cappadocicum Gled و ۹ رویشگاه مناسب در جنگلهای منطقه فیتوژئوگرافیک هیرکانی انتخاب گردید. Selective sampling از رده بندی خاک رویشگاههای مورد بررسی پنج رده mollisol,entisol,inceptisol,alfisol,ultisol به دست امد انالیز فیزیکی شیمیایی این خاک ها نشان داد که درخت شیردار دامنه وسیعی از ph 4/3-8/17و اهک ۰۱-۶۲ درصد را تحمل می کند خاک بیشتر رویشگاهها دارای بافت رسی یا لوم رسی بود از بین عناصر ضروری Mg در هیچ رویشگاهی دچار کمبود نبوده و لی مقادیر N,K,Ca,P در برخی از پروفیلهای خاک از حد معمول کمتر بود ند گیاهان درختچه ای و علفی در کل رویشگاهها شناسایی و استقرار این گیاهان درهریک از رده های خاک بررسی گردید. از بررسی گیاهان همراه مشخص شد که گیاهانی نظیر: علف جیوه PERENNIS mecurialis ، شیرپنیر galium odoratum بنفشه viola odorata و … در همه رده های خاک دیده می شوند ولی برخی دیگر از گیاهان تنها در یک رده خاک مشاهده شدند که از این گروه م یتوان brachypdium sylvaticum , stellaria holostea اشاره کرد.