سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی سازه، زلزله و ژئوتکنیک

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

جلال کاظمی – دانشجوی کارشناسیارشد مکانیک خاکوپی، دانشگاه صنعتی اصفهان
محمود وفائیان – استاد دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی اصفهان
محمدعلی روشن ضمیر – استادیار دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

آگاهی از ویژگیهای ژئوتکنیکی خاک هر منطقه و پارامترهای مشخصه لایههای خاک در برآورد معیارهای طراحی، تخمین هزینه، مشکلات و محدودیتهای پروژه، درفاز صفر و عمر مفید آن، بسیار مهم میباشد. لذا هدف تحقیق حاضر، ارائه یک دیدگاه کلی از ویژگیهای عمومی خاکمنطقه بوده، ضمن اینکه به مشخصههای منحصربهفرد ژئوتکنیکی و نیز مشخصات عمومی منطقه که نوعا در ویژگیهای ژئوتکنیکی موثرند،پرداخته میشود. دراین راستا برخی مشکلات ناشی از ویژگیهای خاص ژئوتکنیکی خاک منطقه موردارزیابی قرارگرفته و راهحلهای متداول مناسب جهت رفع این مشکلات، دستهبندی شد. در ادامه با بررسی بیش از ۶۰ گمانه شناسایی، ضمن تعیین محدوده تغییرات سطح آب زیرزمینی، نوع غالب خاک منطقه بهدستآمد و نتایج به صورت آماری ارائه گردید