سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهناز بارانی – اعضا هیئت علمی موسسه تحقیقات علوم دامی کشور کرج

چکیده:

نزدیک به ۱۵۰هزارنفر شتر درمناطق کویری ایران زیست می کنند که از قدرت حمل و نقل گوشت شیروالیاف کرک و موی آنها استفاده می شود هدف از این بررسی تعیین وضعیت کیفی الیاف پوشش این حیوان بوده است به همین دلیل از ۳۵ نفر شتر موجود درشتربانی آستان قدس رضوی مشهد و ۱۰۰ نفر شتر استان یزد در سنین ۱تا ۲۰ سالگی به مقدار حدود ۲۰۰ گرم نمونه در اواسط بهار برداشت شد نمونه های جمع آوری شده از قسمت پهلو و زیرکوهان شترهای مشهدو ناحیه پهلو شترهای یزد بودند میانگین کلی نمونه های مشهد و یزد شامل نروماده عبارت بودند از میانگین سنی ۰/۳±۸/۲ سال طول دسته الیاف ۰/۱±۵ سانتی متر چربی ۰/۰۲±۰/۳۸ درصد مواد گیاهی ۰/۲±۲/۴ درصد کاهش بعد از شستشو ۰/۸±۲۹/۲ درصد بازدهی پس از شستشوی الیاف ۰/۹±۸۰/۶ درصد درصد وزنی پوشش زیرین ۰/۸±۷۴/۶ درصدوزنی پوشش روئین ۰/۸±۲۵/۴ و درصد شمارشی الیاف مدولایی منقطع مقطع و ممتد و الیاف بدون مدولایی موجود در پوشش زیرین به ترتیب ۱±۱۵ و ۰/۹±۱۴/۶ و ۱±۱۴/۲ و ۱/۹±۵۵/۸ درصد متوسط قطر ۰/۳±۲۴/۵ میکرون و ضریب تغییرات قطر ۰/۳±۴۰/۸ درصد بدست آمد.