سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی مدیریت کشاورزی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

فهیمه شعبان علیزاده – دانشجوی کارشناسی ارشد فراورده های چند سازه چوب
محمدرضا دهقانی فیروزآبادی – دانشیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
ابوالفضل کارگرفرد – استادیار پژوهشی موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع
محراب مدهوشی – دانشیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده:

این مطالعه با هدف بررسی خواص آناتومی الیاف ساقه کنف پوست و مغز انجام گرفته است نمونه ساقه کنف رقم ۹۲۵۱ از موسسه تحقیقاتی پنبه ورامین تهیه گردید متوسط طول الیاف مغز و ساقه کنف به ترتیب ۰/۷۸ و ۳/۶۰۷ میلیمتر و قطر الیاف ۳۶/۷۶ و ۴۱/۸۶ تعیین شده است میزان ضریب درهم رفتگی لاغری محاسبه شده برای مغز و پوست کنف ۲/۱۲۲ و ۸۶/۱۶ و ضریب رانکل به ترتیب ۰/۷۹ و ۳/۰۹۴ بدست آمد. بطور کلینتایج حاصله حاکی از آنست که با توجه به مشخصات الیاف این گونه غیرچوبی و مقایسه آن با سایر مواد اولیه لیگنوسلولزی چوبی و غیرچوبی موجود می توان استفاده از پوست کنف را به علت طول بلند الیاف آن به منظور تولید خمیر کاغذ توصیه نمود. ولی مغز کنف به علت طول کوتاه تر الیاف و پایین بودن ضریب لاغری و مقاومت به پارگی الیاف آن برای سایر موارد صنعتی از جمله ساخت تخته فیبر و تخته خرده توصیه می شود.