سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین همایش علمی سراسری دانشجویی جغرافیا

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

عباس ارغوانی – کارشناسی ارشد اقلیم شناسی
بهزاد فاتح – دانشجوی کارشناسی ارشد اقلیم شناسی

چکیده:

دماو تغییرات آن که مهمترین پارامتر درمطالعات اقلیمی هرمنطقه و پیش بینی آن نقش بسیارموثری دربرنامه ریزی های زیست محیطی ا قتصادی و اجتماعی دارد دراین راستا روشهای آماری جهت مطالعه تغییرات و پیش بینی دما کاربرد فراوانی پیدا کرده است یکی از بهترین روشهای آماری جهت و پیش بینی متوسط دمای ماهانه مدل آریمای باکس جنکینز می باشد هدف ازاین پژوهش بررسی تغییرات و پیش بینی دمای ایستگاه سینوپتیک خوروبیابانک طی دوره آماری ۲۴ ساله ۱۹۸۶-۲۰۰۹ است که با مدل ARIMA فصلی مرتبه اول ۱و۱و۱ (۱و۰و۱ مدلسازی شد نتایج حاصل از پیش بینی ها به این مدل نشان میدهد که مدل برازش یافته مناسب و رسا می باشد زیرا تفاوت معنی داری بین مقادیر پیش بینی شده دمای ایستگاه های و مقادیر واقعی مشاهده نمی شود.