سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی اقتصاد سنجی، روشها و کاربردها

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

محمدعلی اشرفی پور – دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه
مریم لشکری زاده – دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه
سیدرسول نقیب حسینی – بانک ملی ایران، حوزه ی چالوس

چکیده:

در این مقاله به بررسی نقش اعتبارات بانکی بر تحولات بخش مسکن در شهر تهران در دوره زمانی ۱۳۸۸-۱۳۵۸ با استفاده از روش خود توضیح با وقفه های گسترده (ardl) پرداخته شده است. به منظور تعیین عوامل مؤثر بر قیمت مسکن، عوامل مؤثر بر عرضه و تقاضای مسکن در شهر تهران، در دوره زمانی مورد نظر بررسی شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که هم عوامل مؤثر بر تقاضا و هم عوامل مؤثر بر عرضه می توانند قیمت مسکن در شهر تهران مورد تأثیر قرار دهد. شاخص های درآمد اسمی متوسط خانوار و میزان تسهیلات اعطایی بانک مسکن به عنوان متغیرهای طرف تقاضا و شاخص های تعداد ساختمان های تولید شده در سال و شاخص قیمت کالا و خدمات بخش مسکن به عنوان متغیرهای طرف عرضه وارد مدل شده است. برای تخمین مدل با استفاده از داده های سالانه از روش خود توضیح با وقفه های گسترده (ardl) استفاده شده است. همچنین به منظور بررسی سرعت تعدیل مدل پویا به مدل بلند مدت الگوی تصحیح خطا نیز برآورد گردید. از میان این شاخص ها، متغیر اخص قیمت کالا و خدمات بخش مسکن بیشترین تأثیر را بر روی قیمت مسکن در شهر تهران در دوره زمانی ۱۳۸۸-۱۳۵۸ داشته است. با افزایش درآمد اسمی خانوار، میزان تسهیلات اعطایی بانک مسکن و شاخص قیمت کالا و خدمات بخش مسکن، قیمت مسکن در شهر تهران افزایش می یابد. همچنین برآورد مدل نشان می دهد که عرضه واحد مسکونی (تعداد ساختمان های تولید شده در سال) رابطه عکس با قیمت مسکن در شهر تهران دارد.